32 630 66 00 ul. Ignacego Paderewskiego 63, 40-283 Katowice Medycyna podróży
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako „RODO” − informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Hygge Medconcept sp. z o. o. ul. Ignacego Paderewskiego 63, 40-282 Katowice, KRS 0000984531, NIP 9542843426, REGON 522678287

 1. Z Administratorem możesz skontaktować się:
 • pisemnie na adres:  ul. Ignacego Paderewskiego 63, 40-282 Katowice
 • e-mailem: [email protected]
 • telefonicznie: nr tel. +48 32 63 0 66 00
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO;
  2. w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w lit. a i b – na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Administratora.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:
 • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym, laboratoriom itd. w celu  kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);
 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
 • Ministrowi Zdrowia jako administratorowi danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzenia i obsługi systemu rezerwacji wizyt;
 • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;
 • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej w zakresie ich ustawowych uprawnień.
 1.  Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Hygge leaf Hygge leaf
Hygge leaf Hygge leaf Hygge
Hygge Clinic to miejsce oferujące kompleksową opiekę zdrowotną w duchu filozofii hygge i koncepcji opieki zdrowotnej opartej na wartościach. Łączymy innowacyjne podejście do opieki medycznej z przyjaznym i spokojnym  środowiskiem.

Dla zespołu Hygge Clinic  pacjent jest najważniejszy. Dokładamy wszelki starań, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie. Każdego traktujemy indywidualnie i z należytym szacunkiem.

Personel Hygge Clinic to doświadczeni lekarze, pielęgniarki i terapeuci, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę medyczną. Kierują się holistycznym podejściem do pacjenta i problemu z jakim się zgłasza.

Nasz zespół